KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Karakılınç Hukuk Bürosu tarafından siz değerleri ziyaretçilerimiz, müvekkillerimiz, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız, ticari veya iş ilişkisi kapsamında bulunduğumuz ilgili kişiler için hazırlanmıştır. Hukuk Büromuz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

 1. Tanımlar
  • Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
  • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
  • Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
  • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
  • Veri Kayıt Sistemi: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
  • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Hukuk Büromuzca kimlik Verileri (Ad soyad, Nüfus cüzdanı fotokopisi, TC kimlik no, İmza, v.b. ), İletişim Verileri (Adres, E-posta adresi, Telefon no v.b. ), Özlük Verileri (Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları v.b.), Fiziksel Mekan Güvenliği (Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.), İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b. ), Finans (Banka Hesap Bilgisi v.b.), Mesleki Deneyim (Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b ), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (resim, video), Sağlık Bilgileri (Sağlık Raporları, Engellilik durumuna ait bilgiler, Kişisel sağlık bilgileri v.b.  ) ile Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri       (adli sicil kaydı) bilgileriniz işlenmektedir.

Hukuk Büromuz ile kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:

Kişisel Verileriniz;

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini (Hukuk Büromuz içerisindeki giriş kapıları ve hizmet alanlarında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve güvenliğin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılması vb), Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Müvekkil İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müvekkil Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Hukuk Büromuz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir.

Kişisel Verileriniz;

 • Avukatlık Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Adalet Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Barolar Birliği gibi kamu tüzel kişileri;
 • Hukuk Bürosu olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan gerçek veya özel hukuk tüzelkişileri,
 • Hukuk Büromuzun hizmet aldığı, Mali Müşavir, Banka vb. tedarikçi firma ve kurumlara;

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel veriler, sözleşmenin ifası için gerekli olması durumunda ve kanunda öngörülen diğer durumlarda, aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Hukuk Büromuz ile iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi süreçlerinde

ziyaretçilerimiz, müvekkillerimiz, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız, ticari veya iş ilişkisi kapsamında bulunduğumuz ilgili kişiler tarafından tarafımıza iletilen belgeler, formlar, raporlar vb. her türlü doküman vasıtasıyla ve bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verileriniz elde edilebilmektedir. Aynı zamanda otomatik veya kısmen otomatik sistemler vasıtasıyla kişisel verileriniz elde edilebilecek veya toplanabilecektir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Hukuk Büromuz tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Hukuk Büromuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Hukuk Büromuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Yukarıdaki hukuki sebepler dışında kalan hallerde ise açık rızanız olması

Hukuki sebeplerine dayalı olarak, iş bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla Hukuk Büromuz tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı web sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Hukuk Büromuza iletebilirsiniz. Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ilgili kişi olarak yazılı bir şekilde Hukuk Büromuzun Reşatbey Mah. Türkkuşu Cad. Günep Panorama İş Merkezi B Blok K:4 D:403 Seyhan ADANA adresine yazılı olarak, ya da varsa Hukuk Büromuza daha önceden bildirdiğiniz ve hukuk büromuzun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@kilinc.av.tr  adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. İlgili kişi tarafından iletilen taleplerde, ilgili kişinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Hukuk Büromuz talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

Metin’deki Değişiklikler

Hukuk Büromuz, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Hukuk Büromuzun değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Başvuru Formu