Av. Ali Mert KARAKILÇIK

Ortak Avukat

Avukat Ali Mert KARAKILÇIK 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü ile Esas Sermaye Sistemine Tabi Anonim Şirketlerde Sermaye Artırım Kararlarının Dürüstlük Kuralına Aykırılığı Nedeniyle İptali konulu çalışmalarıyla Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı.

2012 yılından bu yana Adana Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapan Karakılçık’ın özellikle Ortaklıklar Hukuku, Ticaret Hukuku ve İcra İflas hukuku alanlarında olmak üzere yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Kurumsal firmalara hukuki danışmanlık hizmeti veren Karakılçık, müvekkillerine önleyici hukuk hizmeti de sunmaktadır.

Akademik Çalışmaları;

– Esas Sermaye Sistemine Göre Kurulmuş Anonim Şirketlerde Sermaye Artırım Kararlarının Dürüstlük Kuralına Aykırılığı Nedeniyle İptali,

– Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü,

– Yargıtay Kararları Işığında Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi,

– Rehnin Özel Yoldan Paraya Çevrilmesi,

– İnşaat Sözleşmelerinin Sona Ermesi,

– Yargıtay Kararları Işığında Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiraya Verenden Kaynaklanan Sona Erme Sebepleri,

– Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davaları.

Hukuk Platformlarında Yayınlanmış Makaleleri;

– Yargıtay Kararları Işığında Anonim Şirket Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Alacağın Temliki Yoluyla Devri (TTK.m.490-647),

– Yargıtay Kararları Işığında Anonim Şirketlerde Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devrinin Gabin ve Hile Nedenine Dayalı İptali Davaları (TTK.m.490 – TBK.m.28-36),

– Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Genel Kurulu Toplantıya Çağrı Yetkisi (TTK.m.410-411-412),

– Anonim Şirket Esas Sözleşmelerinde “Emredici Hükümler İlkesi” ile Pay Sahiplerinin Şirket Genel Kurulunda Temsiline Dair Esas Sözleşme Hükümlerinin Karşılaştırılması (TTK.m.340-425),

– Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Oy Hakkının Hukuki Niteliği,

– Yargıtay Kararları Işığında Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı ve Yönetim Kurulu Üyesinin Azli (TTK.m.364-394),

– Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesinin Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkı (TTK.m.392),

– Anonim Şirket Genel Kurulunda Divan Heyetinin Seçimi ve Görevleri,

– Sermaye Şirketlerinde Azınlık Pay Sahibinin Kâr Payı Talebine Karşı Açılacak Menfi Tespit Davaları,

– TTK.m.553 Çerçevesinde Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Davaları,

– Türk Şirketler Hukukunda “İşadamı Kararı” (Business Judgement Rule) İlkesi,

– Limited Ortaklığın Haklı Nedenle Feshi Davalarında Davacı Ortağın Şirketten Çıkarılmasına Karar Verilmesinin Şartları,

– Limited Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi Davalarında İspat Yükü,

– Yargıtay Kararları Işığında Hile (Aldatma) Davaları ile Aşırı Yararlanma (Gabin) Davaları (TBK.m.28 – 36),

– Hukuk Muhakemeleri Kanununda Belirsiz Alacak Davası Açılmasında Hukuki Yarar (HMK.m.107 – m.114/1-h),

– Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazlara El Atmanın Önlenmesi Davalarında Hak Düşürücü Süreler (TMK.m.984),

– Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazlarda TMK.m.981 vd Hükümleri Kapsamında Zilyetlik İddiasına Dayalı Açılacak El Atmanın Önlenmesi Davalarında Görevli Mahkeme Yargıtay Karar Derlemesi,

– Yargıtay Kararları Işığında İş Kazalarından Kaynaklı Ceza Davalarında Bilinçli Taksir – Bilinçsiz Taksir Ayrımı (TCK.m.22-85-89),

– Yargıtay Kararları Işığında TMK.m.565/b.4 Kapsamında Mirasbırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yaptığı Sağlararası Kazandırmalar ile Tenkis Davalarında İspat Yükü,

– Yargıtay Kararları Işığında Ecrimisil Davalarında Ecrimisil Hesabında Esas Alınması Gereken Kriterler,

– Endüstriyel Tasarımların Hükümsüzlüğü Davaları,

– Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü Davaları,

– Artırma İlanı ve Artırma Şartnamesinde Taşınmazın İmar Durumunun Belirtilmemiş Olması İhalenin Feshine Neden Olur Mu?

– İhalenin Feshi Davalarında Usul ve Esasa İlişkin Değerlendirmeler,

– İhalenin Feshi Davalarında Hukuki Yarar Şartı,

– İİK’nun 193. Maddesi Uyarınca İflasın Açılması Sonrasında Haciz Alacaklısının İflas Masasına Alacak Kaydı Yaptırması İİK’nın 134. Maddesinde Belirtilen İhalenin Feshi Davası Açma Hakkını Verir Mi?

– Kimler İhalenin Feshi Davası Açabilir? Borçlu Hakkında İflas Kararının Kesinleşmesinin Tapu Sicilindeki İlgili Sıfatına Etkisi Nedir? İhalenin Feshi Davası Açılmasında Hukuki Yarar Şartı Var Mıdır?

– İİK.m.269 Kapsamında Başlatılan Kiralayanın Temerrüdüne Dayalı İcra Takiplerinde Takip Talebi ve Ödeme Emri,

– İstihkak Davalarında Özel Dava Şartları İle Mahcuz Malı Elinde Bulunduran Üçüncü Kişinin Mülkiyet Karinesi,

– Ortaklığın Giderilmesi Davalarındaki Aynen Taksim Kavramı ile Şuf’a Davalarındaki Fiili Taksim Kavramı Arasındaki Farklar,

– TBK.m.89. Gereği Para Borçlarının, Alacaklının Ödeme Zamanındaki Yerleşim Yerinde Ödenip Ödenemeyeceği Sorunu,

– Aşırı Yaralanma (Gabin) ve Hile (Aldatma),

– El Atmanın Önlenmesi Davalarında Görev ve Davacı Sıfatı,

– Eser Sözleşmelerinde Ayıplı İfa ile İş Sahibinin Ayıp İhbarında Bulunma Külfetinin Ortaya Çıkma Anı,

– Faturanın Mahkemelerde Delil Niteliği,

– HMK.m.304 Gereği Hükmün Tashihi,

– Hukuk Muhakemeleri Kanununun 188.maddesi Kapsamında Tarafların veya Vekillerinin Mahkeme Önünde İkrar Ettikleri Vakıaların Çekişmeli Olmaktan Çıkması Sorunu,

– Hukuk Muhakemeleri Kanununun 293.Maddesi Kapsamında Uzman Görüşünün Delil Niteliği,

– İİK.m.338 – Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçunun Unsurları,

– İcra ve İflas Kanununun 67.maddesinde Tanımlanan İtirazın İptali Davaları İçin Bir Yıllık Dava Açma Sürenin İşlemeye Başlayacağı Zaman Dilimi,

– İtirazın İptali Davaları ve Alacağın Varlığını İspat Yükü,

– İtirazın İptali Davalarında Borçlunun İtirazının Haksızlığı Nedeniyle Yüzde Yirmiden Aşağı Olmamak Üzere İnkar Tazminatına Mahkum Edilmesi,

– Kira Hukukunda Tahliye Taahhüdü ve Tahliye Taahhüdünün Hukuki Geçerliliği,

– Kıymetli Evrakın Zayi Nedeniyle İptali Davalarında Davacı Sıfatı İle İptal Kararlarının Hukuki Niteliği,

– Menfi Tespit Davalarında Dava Açılış Süresi,

– Menfi Tespit Davalarında Hukuki Yarar,

– Menfi Tespit Davalarında İspat Yükü,

– Menfi Tespit Davalarının Açılabilmesi İçin Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu Var Mıdır?

– Şufa / Ön Alım Davalarında Fiili Taksim Hali,

– Taşınmaz Rehni Kapsamında Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltme Suçu Taşınmaz Simsarlığı Sözleşmeleri,

– Tefecilik Suçunun Maddi ve Manevi Unsurları ile Faiz Yönünden Borçlar Hukuku İle Bağlantısı,

– Ticaret Mahkemelerince Verilen Kesinleşmiş Çek İptal Kararlarının Kambiyo Senedi Hamilinin Haklarına Etkisi,

– Ticari Satımlarda Ayıp Malların İhbar Süreleri ve Ayıp İhbarlarının Hukuki Niteliği,

– Türk Borçlar Kanununun 508.maddesi Kapsamında Vekilin Hesap Verme Borcu,

– Türk Medeni Kanunu m.398 Kapsamında Özel Vesayet (Aile Meclisi Vesayeti),

– Türk Medeni Kanunu m.483 Kapsamında Vasinin Görevden Alınması/Azli Davaları,

– Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Taşıyıcının Hukuki Sorumluluğu,

– Yargıtay Kararları Işığında Ecrimisil Davalarında Kiracılık Savunması,

– 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Alt Kiracının Taşınmaza Yaptığı Zorunlu ve Faydalı Masrafları Talep Hakkı.