HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARDA TMK.m.981 vd HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA ZİLYETLİK İDDİASINA DAYALI AÇILACAK EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME YARGITAY KARAR DERLEMESİ

Av.Ali Mert Karakılçık

Bilindiği üzere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.4/f.1-b.c ile, zilyetliğin korunması ile ilgili davalarda sulh hukuk mahkemeleri görevli kılınmıştır (Yargıtay Onursal Başkanı Eraslan ÖZKAYA, Elatmanın Önlenmesi Davaları-3, Ankara 2019, s.133). Yargıtay da hazine adına kayıtlı taşınmazlara ilişkin açılan zilyetliğin korunması davalarına bakma görevinin Sulh Hukuk Mahkemelerine ait olduğunu vurgulamaktadır (Adana BAM 6.HD. 2018/7 E. 2018/8 K. ; Y.1.HD. 2013/2257 E. 2013/3680 K.). Yargıtay, sadece Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan değil mülkiyeti devlete ait tüm taşınmazlara ilişkin açılan el atmanın önlenmesi davalarında da görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu görüşündedir (Y.8.HD. 13.05.1991 T. E.16437-K.6746 ; Y.8.HD. 19.06.1990 T. E.4881-K.10867 ; Y.8.HD. 12.11.1990 T. E.6967-K.15325 ; Y.8.HD. 10.04.1990 T. E.202-K.6178 ; YHGK. 11.06.1997 T. E.14/331 – K.536 ; Y.8.HD.  5.5.2002 T. 2002/8013 E. 2002/8192 K.). Bu kapsamda hazine adına kayıtlı taşınmazlarda TMK.m.981 vd hükümleri kapsamında zilyetlik iddiasına dayalı açılacak el atmanın önlenmesi davalarında görevli mahkeme, sulh hukuk mahkemeleridir. Aşağıda bu hususta emsal mahiyetindeki yargı kararları mevcuttur;

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 6.Hukuk Dairesinin 08.01.2018 Tarihli 2018/7 Esas 2018/8 Karar Sayılı Kararı; “…Davaya konu taşınmazlar hazine adına kayıtlıdır. Taşınmazların üzerinde tarafların murisi lehine herhangi bir ayni hak veya kişisel hak şerhi bulunmamaktadır. Dosya içerisinde davaya konu taşınmazlar üzerine tarafların murisi tarafından yapılan “sabit ve hafif nitelikte olmayan yapı” olduğuna ilişkin bilgi ve belge bulunmamaktadır. Davacıların ne ayni, ne de kişisel hakları söz konusu değildir. Uyuşmazlığın zilyetliğin korunmasına yönelik TMK.981 ve devamı maddeleri çerçevesinde çözümlenmesi gerekir. Zilyetliğin korunmasına ilişkin davalarda görev, 6100 sayılı HMK.nun 4/1-c maddesi gereğince SULH HUKUK MAHKEMESİNE AİTTİR..

Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 18.3.2013 Tarihli 2013/2257 Esas 2013/3680 Karar Sayılı ilamında; “…taşınmazların HAZİNE ADINA KAYITLI OLDUĞU, tarafların kayıttan kaynaklanan bir haklarının bulunmadığı, TMK’nın 981. ve devamı maddelerinde düzenlenen ”zilyetliğin korunması davası” niteliğinde olduğu, HMK’nın 4/c ( HUMK’nın 8/3. ) maddeleri uyarınca DAVAYA BAKMA GÖREVİNİN SULH HUKUK MAHKEMESİNE AİT OLUP, Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsiz olduğu anlaşılmakla dosyanın tefrik edilip Sulh Hukuk Mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsiz mahkemede karar verilmesi de doğru değildir.”

Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 18.3.2013 Tarih 2013/2257 Esas 2013/3680 Karar Sayılı ilamında; “…Dava konusu …TAŞINMAZLARIN HAZİNE ADINA KAYITLI OLDUĞU, tarafların kayıttan kaynaklanan bir haklarının bulunmadığı, TMK’nın 981. ve devamı maddelerinde düzenlenen ”zilyetliğin korunması davası” niteliğinde olduğu, HMK’nın 4/c (HUMK’nın 8/3.) maddeleri uyarınca DAVAYA BAKMA GÖREVİNİN SULH HUKUK MAHKEMESİNE AİT OLUP, Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsiz olduğu anlaşılmakla dosyanın tefrik edilip Sulh Hukuk Mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsiz mahkemede karar verilmesi de doğru değildir.”

Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 23.12.1986 Tarihli 11389 Esas 12644 Karar Sayılı ilamında; “…Taraflar arasındaki uyuşmazlık mülkiyeti hazineye ait taşınmazın zilyetliği ile ilgili bulunmaktadır. Taraflar zilyetliklerinin korunmasını istemektedirler. Bu durumda, uyuşmazlığı, MK’nın 894-897. maddeleri hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Hal böyle olunca, görev yönünün nazara alınması gerekir. Gerçekten de HUMK’un 8/II, 3.maddesine göre YALNIZ ZİLYETLİĞİN KORUNMASINA İLİŞKİN DAVALARA SULH MAHKEMESİNDE bakılır. O itibarla, mahkemece uyuşmazlık hakkında görevsizlik kararı verilmek suretiyle dava dosyasının sulh mahkemesine gönderilmesi icap eder. Temyiz itirazları bu bakımdan yerinde olduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA karar verildi.’’

Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 28.06.1998 Tarihli 6443 Esas 9004 Karar Sayılı kararı; “…Olayımıza gelince: Az önce de açıklandığı gibi, nizalı yerin mülkiyeti davada taraf durumunu almadan Hazineye ait bulunduğuna göre, uyuşmazlık zilyetlik hususunda toplanmaktadır. Davacılar gerçekte Hazineye ait taşınmaz üzerindeki zilyetliklerinin korunmasını istemektedir. Bu tür davalar HUMK’un 8/III., 3. maddesi hükmüne göre sulh mahkemelerinde görülür. Göreve ilişkin bu hüküm buyurucu nitelik taşımakta olduğundan, sulh mahkemesine göre asliye mahkemesinin üst mahkeme olması sonucu değiştirmez.’’

Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 23.11.1981 Tarihli 11271 Esas 11406 Karar Sayılı kararı; ‘’Davacı mülkiyeti Hazineye ait taşınmazdaki zilyetliğin korunmasını ve davalının el atmasının önlenmesini istemiştir. 1171 sayılı Kanunla değişik HUMK’un 8/II-3. maddesi hükmüne göre, taşınır ve taşınmaz mallarda, yalnız zilyetliğin korunması ile ilgili davalar (dava konusu malın değerine bakılmaksızın) sulh mahkemesinde görülür. …Davacının maddi olayı dava dilekçesinde başka surette nitelendirmesi mahkemeyi bağlamaz. Olayın hukuki niteliğini tayin işi mahkemeye ait bir görevdir…’’

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, 7.11.2022 Tarihli, 2021/6220 Esas 2022/6643 Karar Sayılı İlamında; “…Eldeki dava zilyetliğin tespiti ve korunması isteğine ilişkindir. Davacının ne ayni ne de kişisel … söz konusu olmadığına göre, uyuşmazlığın zilyetliğin korunmasına yönelik TMK’nin 981 vd. maddeleri hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gerekir. Zilyetliğin korunmasına ilişkin davalarda da görev sulh hukuk mahkemesine aittir. (HMK. m. 4./1-c).”  

Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 28.06.1988 Tarihli 1988/7432 Esas 1988/9000 Karar Sayılı kararında; “…MK’nın 618. ve 933. maddelerinde mülkiyete dayanan müdahale ve istihkak davalarından bahsedilmiştir. Men’i müdahele ve istihkak davası açılabilmesi için davacı tarafından mülkiyet iddiasına dayanmak gerekir. … Başka deyimle gayrimenkule ilişkin böyle bir dava mülkiyet hakkına dayanmıyorsa bu dava zilyetliğin korunmasına ilişkindir. …Hal böyle olunca görev yönünden uyuşmazlığın ele alınması ve incelenmesi gerekir. HUMK’un 8/II, 3. maddesi hükmüne göre zilyetliğin korunmasına ilişkin davalara Sulh Mahkemesinde bakılır.”

Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 18.1.2001 Tarihli 2000/9589 Esas 2001/224 Karar Sayılı kararında; “…Mahkemece taşınmazın getirebileceği gelir durumu ve değeri gözönünde tutularak uyuşmazlık hakkında görevsizlik kararı verilmek suretiyle dava dosyasının görevli … Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Dava dilekçesindeki açıklamalar ve hukuki nitelendirmeye göre istek MK.nun 894-897. maddelerinde düzenlenen zilyetliğin korunması isteğine ilişkindir. HUMK.nun 8/11-3. maddesinde dava konusu taşınmazın değerine bakılmaksızın zilyetliğin korunmasına ilişkin davalara Sulh Hukuk Mahkemesince bakılacağı belirtilmiştir. Anılan hüküm karşısında davaya bakmak Sulh Hukuk Mahkemesine aittir. Mahkemece taşınmazın getireceği gelir ve değeri gözönünde tutularak uyuşmazlık hakkında görevsizlik kararı verilmiş olması doğru değildir. Dava dilekçesinde değer ve getireceği gelir bakımından herhangi bir miktar da belirtilmemiştir. Davaya bakılıp işin esası hakkında hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmiş olması usul ve Yasaya aykırıdır.”

Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 22.1.2001 Tarihli 2001/196 Esas 2001/316 Karar Sayılı kararında; “…Dava dilekçesindeki açıklamalar ve nitelendirmeye göre istek MK.nun 894-897. maddelerinde belirtilen zilyetliğin korunması isteğine ilişkin bulunmaktadır. HUMK.nun 8/II-3. maddesi hükmüne göre değerine bakılmaksızın zilyetliğin korunmasına ilişkin davalara Sulh Hukuk Mahkemesinde bakılacağı belirtilmiştir. Mahkemece isteğin mülkiyet hakkına dayalı olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiş olması dava dilekçesindeki açıklamalara ve nitelendirmeye ters düşmektedir.”

Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 18.10.2002 Tarihli 2002/7499 Esas 2002/7491 Karar Sayılı kararında; “…Davacı, taşınmazın kayıt malikleri veya halefleri arasında yer almadığına göre, bu yer üzerinde mülkiyet hakkının varlığından bahsedilemez. Bu durumda uyuşmazlığın zilyetliğin korunması kurallarına göre çözümlenmesi gerekir. HUMK.nun 8/II-3.fıkrası hükmüne göre, sadece zilyetliğin korunmasına ilişkin davalara bakmak Sulh Hukuk Mahkemesine aittir. Bu açıklamalar karşısında mahkemenin görevsizliğe ilişkin gerekçesi yerinde bulunmamaktadır. Kabul şekline göre de, görevli mahkemenin de gösterilmemiş olması kanuna aykırıdır.”

Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 13.5.1991 Tarihli 1990/16437 Esas 1991/6746 Karar Sayılı kararında; “…Bunlar kamu malı olduğundan idaresi, işletilmesi ve yararlandırılması kamu kanunları çerçevesinde idarenin izin ve tasarrufuna bağlıdır. Şu hale göre tarafların yarattığı uyuşmazlık mülkiyetle ilgili olmayıp doğrudan doğruya kullanma ile ilgilidir. Başka deyimle fiili durumun korunması istenmektedir. MK.nun 894-897. maddeleri hükümlerine göre bu dava ancak zilyetliğin korunması kuralları çerçevesinde çözümlenebilir. MK.nun anılan bu hükümleri fiili durumu muhafaza etmek, asayiş ve düzeni korumak amacına yöneliktir. Mal sahibi bulunan Hazine davada taraf durumunu almadığına göre uyuşmazlığın anılan bu hükümler çerçevesinde çözümü yönüne gidilmelidir. Öncelikle hangi tarafın zilyetliğinin korunması gerektiğinin belirlenmesi icabeder. Bundan amaç fiili durumun korunmasıdır. Hak durumu söz konusu olmadığından hangi tarafın zilyetliği üstün ise ona göre hüküm kurulması gerekir. Ne var ki, HUMK.nun 8/II-3. maddesi hükmüne göre zilyetliğin korunmasına ilişkin davalara münhasıran sulh mahkelerinde bakılır. Mahkemece bu yön kendiliğinden nazara alınmak suretiyle uyuşmazlık hakkında görevsizlik kararı verilmeli ve dava dosyası o yerdeki sulh mahkemesine gönderilmelidir.”