Hizmetlerimiz

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bireysel İş Hukuku Danışmanlığı

 • İş Hukuku kapsamında Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuatın işyerine uyumunun sağlanması, bilgilendirme ve uygulama çalışmalarının yapılması,
 • Personel yönetimi konusunda evrak ve belgelerin iş mevzuatı çerçevesinde hazırlanması, kullanılan belgelerin ise değişen yasal düzenlemeler çerçevesinde revize edilmesi,
 • İş İlişkisinin kurulması, devamı ve sona ermesi sürecinde bilgilendirme ve gerekli belgelerin hazırlanması,
 • Şirket İçi Çalışma Kuralları, İlke Ve Politikalarının Belirlenmesi,
 • İş ilişkisinin devamı sürecinde yaşanan sorunlara sektörünüze özgü çözümler sunulması,
 • Yasal Yükümlülükler ve Bildirimler İle İşçilik Kayıtlarının Prosedürlere Uygunluğu konusunda çalışma yapılması,
 • Periyodik Denetim ve Raporlama.

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

 • İş sağlığı ve İş güvenliği Mevzuatına İlişkin Bilgilendirme ve uygulama çalışmalarının yapılması,
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesine İlişkin Yasal, İdari Çalışmalar yapılması,
 • İş kazalarında yapılacak Adli ve İdari işlemler konusunda danışmanlık yapılması,
 • Ortam İyileştirme, Tehlike ve Risk Analizleri İle Periyodik Sağlık ve Teknik Kontrollerin Takibi.

Toplu İş Hukuku Danışmanlığı

 • Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Mevzuatı konusunda bilgilendirme,
 • Toplu İş Hukuku Alanında; Ekonomik, Sektörel ve Yapısal Çözümler,
 • Toplu İş Sözleşmesi görüşme sürecinde danışmanlık yapılması, Toplu İş sözleşmesi hazırlanması çalışmalarının yapılması.

Ticari Sözleşmeler ve Faaliyetler

 • Her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması veya revize edilmesi,
 • Ticari anlaşma sürecinde fiilen bulunulması ve gerekli yazışmalarda destek olunması,
 • Kullanılan matbu evrakların ( Fatura, Sevk İrsaliyesi, Sipariş Formu, vs…) incelenmesi, düzenlenmesi,
 • İşletme ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınması gereken izinler ile ilgili bilgi verilmesi
 • Şirketin sigorta poliçelerinin incelenmesi, poliçe yapılması aşamasında bulunulması,
 • Nakliyeler ile ilgili evrakların düzenlenmesi, yapılması gerekli işlemlerin bildirilmesi,
 • Değişen yasal düzenlemelerin ilgili bölümlerinin düzenli olarak bildirilmesi.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

 • Proje Ekibi (KVKK Komite) oluşturulması, komiteye eğitim verilmesi,
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlığı konusunda danışmanlık desteği,
 • Verbis Kayıt Sürecinde danışmanlık desteği verilmesi,
 • Veri İşleme Faaliyetinde Bulunan Çalışanlara Eğitim Verilmesi,
 • Çalışanlar, müşteri, tedarikçi vb. ilgili kişiler hakkında Aydınlatma Yazısı, Başvuru Formu, Açık Rıza formlarının Hazırlanması,
 • Kişisel Veri Koruma Saklama ve İmha Politikalarının Hazırlanması,
 • İş sözleşmeleri, alt işveren sözleşmeleri ve kullanılan tip sözleşmelerinize kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında ilave hükümlerin eklenmesi,
 • 3. Kişi statüsünde aktarım yapılan Veri İşleyen firmalarla olan sözleşmelerinizin revize edilmesi, gizlilik sözleşmeleri hazırlanması,
 • Veri Sorumlusu Temsilcisi atama ve iç yönerge hazırlığının yapılması,
 • Çalışanlarla imzalanacak Gizlilik Sözleşmelerinin hazırlanması, görev tanımlarının gözden geçirilmesi, taahhüt metinlerinin oluşturulması,
 • İş başvuru formlarının revize edilmesi, işe alım süreci ve özlük dosyalarının KVKK ile uyumlu hale getirilmesi çalışmalarının yapılması,
 • Veri işleme faaliyetine konu Araç zimmet (araç takip sistemleri) , bilgisayar  vb. zimmet sözleşmelerinin KVK kapsamında revize edilmesi,
 • Personel yönetmeliği ve disiplin cezalarının KVK kapsamında revize edilmesi çalışmaları,
 • KVKK Kapsamında Personel El Kitapçığı hazırlanması,
 • Yapılacak Çalışmalar ile İlgili Aksiyon Planı Oluşturulması.

Şirketler Hukuku

 • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, revize edilmesi,
 • Şirket kuruluş prosedürleri ile ilgili bilgi verilmesi,
 • Ortaklar Kurulu ve Genel Kurul süreçleri ile ilgili bilgi verilmesi 
 • Hisse devirleri, ortaklık ilişkilerinin düzenlenmesi,
 • Şirketin TTK hükümlerine göre kurumsal yapılanması hakkında bilgi verilmesi,
 • Şirketin mevzuat çerçevesinde faaliyetlerinin denetlenmesi,
 • Şirket organlarının yetki, görev ve sorumlulukları ile bilgilendirme yapılması.

İcra ve İflas Hukuku

Kara Kılınç Hukuk Bürosu, İcra ve İflas Hukuk’undan doğan ihtilafların, dinamik, hızlı ve alacaklıların ihtiyacına yönelik şekilde çözümlenebilmesi amacı ile bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir.